Mức độ bao phủ của CT bảo hiểm y tế bắt buộc

Trong 5 năm qua, diện bao phủ BHYT ở nước ta tiếp tục mở rộng; đến cuối năm 2005 đã có hơn gần 24 triệu người tham gia BHYT, tương đương với 28% dân số. Nhiều chính sách mới của Nhà nước được ban hành, bổ sung các đối tượng tham gia BHYT mới, trong đó đáng kể nhất về khía cạnh số lượng người tham gia là người nghèo. Đến cuối năm 2005, trên 60% số người tham gia BHYT là đối tượng bắt buộc; trong số đó có gần 50% là người nghèo. Sang năm 2006, thực hiện Nghị định 63/2005, sẽ có gần 20 triệu người được cấp thẻ BHYT bắt buộc và người nghèo sẽ chiếm đa số trong khu vực BHYT bắt buộc.

Nếu chỉ xét riêng những đối tượng tham gia BHYT bắt buộc không phải

là người nghèo, có thể thấy những năm qua số người tham gia BHYT bắt buộc

tăng tương ứng với mức độ tăng trưởng kinh tế, với số lao động trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tưnhân và doanh nghiệp đầu tưnước ngoài mỗi năm một nhiều hơn. Đáng chú ý về khía cạnh chính sách là từ năm 2003, thân nhân sĩ quan quân đội nhân dân bắt đầu được hưởng chế độ BHYT.

Số người tham gia BHYT thuộc các doanh nghiệp ngoài nhà nước sở dĩ tăng nhanh hơn trong hai năm gần đây là do chính sách cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước; số lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang tham gia BHYT bắt buộc tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.