Phạm vi bảo hiểm cháy nổ

Phạm vi bảo hiểm là giới hạn những rủi ro được bảo hiểm và giới hạn trách nhiệm của nhà bảo hiểm đối với người tham gia bảo hiểm. Trong bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt, Công ty bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại và những chi…

Tiềm năng của thị trường Bảo hiểm

Có thể nói tiềm năng của thị trường Bảo hiểm Việt Nam là rất lớn và đa dạng trong mọi lĩnh vực. Song khả năng khai thác dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế nói chung còn hạn chế. Trước hết về lĩnh vực Bảo hiểm con người thì thị trường Việt…

Chức năng của Bảo hiểm xã hội trong đời sống

BHXH không những có chức năng phân phối và giám đốc mà do nó có tính đặc thù nên BHXH còn có tính kinh tế – xã hội cao. Nhưng nhìn chung BHXH có một số chức năng sau: Thứ nhất: BHXH thay thế, bù đắp một phần thu nhập cho người lao động tham…

Các hoạt động chức năng của đại lý Bảo hiểm

Đại lý là một trong những kênh phân phối quan trọng và hiệu quả nhất trong hoạt động kinh doanh BHNT. Các hoạt động chức năng của một đại lý khai thác bảo hiểm phải thực hiện thường được quy định trong hợp đồng đại lý . Mỗi đại lý có thể thực hiẹn các…

Tác dụng của bảo hiểm nhân thọ

a. Đối với cá nhân và gia đình BHNT có tác dụng thể hịên sự quan tâm lo lắng của người chủ gia đình đối với người phụ thuộc ,của cha mẹ đối với con cái.Đồng thời góp phần làm giảm khó khăn về mặt tài chính cho gia đình khi không may gặp rủi…