Các hoạt động chức năng của đại lý Bảo hiểm

Đại lý là một trong những kênh phân phối quan trọng và hiệu quả nhất trong hoạt động kinh doanh BHNT. Các hoạt động chức năng của một đại lý khai thác bảo hiểm phải thực hiện thường được quy định trong hợp đồng đại lý . Mỗi đại lý có thể thực hiẹn các hoạt động chức năng theo các cách khác nhau , tuy nhiên thông thường các đại lý thường phải thực hiện các chức năng như sau:

1.Bán các sản phẩm bảo hiểm .

Hầu hết các đại lý bảo hiểm thường phải thuyết phục các cá nhân tổ chức có nhu cầu tham gia bảo hiểm  mua  các sản phẩm và dịch vụ do các công ty bảo hiểm cung cấp . Việc bán sản phẩm thành công hay thất bại phu thuộc vào khả năng thuyết phục người khác, sự nhanh nhạy, năng động của đại lý. Các phương pháp thường được sử dụng là:

– Nhờ các khách hàng hiện tại của đại lý giới thiệu

– Quảng cáo bằng nhiều hình thức khác nhau: qua thông tin đại chúng như: báo chí , vô tuyến , đài phát thanh…

– Sử dụng các dịch vụ bưu chính : điện thoại , mạng internet…

Đại lý trao đổi với khách hàng các thông tin đầy đủ về doanh nghiệp BHNT và các sản phẩm của doanh nghiệp , tư vấn cho khách hàng ký hợp đồng BHNT. Các doanh nghiệp bảo hiểm có thể trợ giúp đại lý thực hiện nhiệm vụ này như: in tờ rơi giới thiệu sản phẩm , tuyên truyền quảng cáo…

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng mạnh

2. Ký kết hợp đồng.

Đây là hoạt động chức năng chính của một đại lý bảo hiểm. Hoa hồng từ hoạt động này  là thu nhập chính của các đại lý. Các bước của quy trình này như sau:

-Tiếp cận khách hàng tiềm năng , giới thiệu và tư vấn BHNT

– Kê khai phiếu thông tin khách hàng , in mô tả quyền lợi bảo hiểm

– Kê khai giấy yêu cầu bảo hiểm , báo cáo đại lý

– Thu phí bảo hiểm ước tính

– Chuyển hồ sơ về công ty để đánh giá rủi ro

– Công ty tiến hành đánh giá rủi ro

– Kết thúc quy trình khai thác.

2.1 Phân tích rủi ro.

Để ký kết hợp đồng bảo hiểm bước đầu tiên là phải xác định được nhu cầu của khách hàng qua việc phân tích rủi ro. Phân tích rủi ro chính là phương pháp chính để xác định nhu cầu bảo hiểm của khách hàng , là cơ sở khoa  học giúp đại lý thuyết phục khách hàng mua bảo hiểm dễ dàng hơn, đánh giá rủi ro ban đầu chính xác hơn

Để định phí bảo hiểm , phục vụ cho việc bán bảo hiểm và ký kết hợp đồng bảo hiểm. Để thu thập và phân tích thông tin liên quan đến rủi ro của khách hàng đòi hỏi nhân viên đại lý phải có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

2.2 Cấp đơn bảo hiểm

Sau khi khách hàng đồng ý mua  sản phẩm bảo hiểm, đại lý bảo hiểm phải cung cấp cho họ cho họ đơn bảo hiểm , hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm là bằng chứng thể hiện khách hàng đ• mua sản phẩm của doanh nghiệp.Nếu sau này có rủi ro tthuộc phạm vi bảo hiểm và hợp đồng còn hiệu lực thì doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm chi trả , bồi thường cho khách hàng .

Đại lý có thể sử dụng mẫu hợp đồng bảo hiểm in sẵn để cung cấp cho khách hàng và sao lại một bản để gửi cho doanh nghịêp bảo hiểm .Hoặc doanh nghiệp bảo hiểm gửi hợp đồng bảo hiểm trực tiếp cho khách hàng hay gửi thông qua đại lý. Xu hướng hiện nay là áp dụng hình thức này cho các doânh nghiệp cắt giảm chi phí , đặc biệt là khi các hệ thông soạn thảo, cấp và quản lý hợp đồng bảo hiểm đ• được hiện đại hoá bằng các trang thiết bị điện tử , tin học.