Tái bảo hiểm vượt mức bồi thường đảm bảo nghiệp vụ (Working excess of loss)

Đây là một dạng Tái bảo hiểm phi tỷ lệ mà trong đó mức tự bồi thường của công ty nhượng được Ên định sao cho khi một số vụ tổn thất thông thường xảy ra thì nhà nhận Tái bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường. Tái bảo hiểm vượt mức bồi thường đảm bảo nghiệp vô được ỏp dụng theo cơ sở từng đơn vị rủi ro và có thể chia thành hai loại sau:        Đây là một dạng Tái bảo hiểm phi tỷ lệ mà trong đó mức tự bồi thường của công ty nhượng được Ên định sao cho khi một số vụ tổn thất thông thường xảy ra thì nhà nhận Tái bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường. Tái bảo hiểm vượt mức bồi thường đảm bảo nghiệp vụ được áp dụng theo cơ sở từng đơn vị rủi ro và có thể chia thành hai loại sau:

* Loại đảm bảo nghiệp vụ không hạn mức (Working Excess Cover): là loại đảm bảo nghiệp vụ áp dụng cho từng đơn vị rủi ro Bảo hiểm gốc và không hạn chế tổng số tiền bồi thường trong trường hợp có nhiều tổn thất xảy ra từ một sự cố. Hay nói cách khác, trong dạng Tái bảo hiểm này, công ty nhận Tái bảo hiểm bồi thường không hạn định số vụ và tổng số tiền của các vụ tổn thất xảy ra dù là một tổn thất riêng biệt hay một sự cố tổng hợp. Mục đích của việc thu xếp Tái bảo hiểm theo dạng này là để giảm bớt hay thay thế cho các dạng Tái bảo hiểm theo tỷ lệ thông thường.

* Loại đảm bảo nghiệp vụ có hạn mức từng sự cố (Working Excess of Loss with Event Limits): là loại “đảm bảo nghiệp vụ” bổ sung cho loại đảm bảo nghiệp vụ trên, trong đó mức bồi thường của công ty nhận tái ngoài việc phải chịutrỏch nhiệm đối với những tổn thất tính riêng từng đơn vị rủi ro vượt quá điểm vượt mức bồi thường, nú cũn được khống chế ở một mức tối đa Ên định trong trường hợp nhiều rủi ro xảy ra trong cùng một sự cố có tổng số tiền bồi thường quá lớn.

*Trường hợp áp dụng:

– Tái bảo hiểm vượt mức bồi thường đảm bảo nghiệp vụ thường được áp dụng trong các loại nghiệp vụ Tái bảo hiểm về tài sản (vật chất). Các loại nghiệp vụ về trách nhiệm Ýt áp dụng dạng này vì thông thường Bảo hiểm về trách nhiệm Ýt bị tổn thất do thảm hoạ khốc liệt gây nên.

– Đối với Tái bảo hiểm hàng hải thì nghiệp vụ Bảo hiểm hàng hoá và thân tàu kết hợp thường ỏp dụng dạng Tái bảo hiểm này, nhưng nghiệp vụ Bảo hiểm thân tàu riêng biệt lại Ýt ỏp dụng.