Phạm vi bảo hiểm cháy nổ

Phạm vi bảo hiểm là giới hạn những rủi ro được bảo hiểm và giới hạn trách nhiệm của nhà bảo hiểm đối với người tham gia bảo hiểm. Trong bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt, Công ty bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại và những chi phí sau:

Những thiệt hại do những rủi ro được bảo hiểm gây ra cho tài sản được bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Chi phí cần thiết và hợp lý nhằm hạn chế tổn thất tài sản được bảo hiểm trong và sau khi cháy.

Chi phí thu dọn hiện trường sau khi cháy.

a.Rủi ro được bảo hiểm

Các rủi ro được bảo hiểm bao gồm Các rủi ro chính và các rủi ro đặc biệt.

  • Rủi ro chính:thực chất là những rủi ro : Cháy, sét và nổ.
  • Rủi ro “cháy” sẽ được bảo hiểm nếu hộ tụ đủ ba yếu tố: Phải thực sự có phát lửa, lửa đó không phải là lửa chuyên dùng, lửa đó phải là lửa bất ngờ hay ngẫu nhiên phát ra. Khi có đủ 3 yếu tố đó và có thiệt hại về vật chất, những thiệt hại đó sẽ được bồi thường cho dù đó là do bị cháy, do nhiệt hay do khói gây nên.
  • t: Với rủi ro này, Người được bảohiểm sẽ được bồi thương khi tài sản bị phá hủy trực tiếp do sét hoặc do sét đánh gây cháy. Nếu sét đánh mà không phát lửa hoặc không pha hủy trực tiếp tài sản thì không thuộc trách nhiệm bồi thường của Công ty bảo hiểm. Ví dụ: Khi sét đánh làm phá hủy trực tiếp các thiết bị điện tử thì sẽ được bối thường, còn nếu sét đánh làm thay đổi dòng điện dẫn đến thiệt hại cho thiết bị điện tử thì sẽ không được bồi thường.
  • Nổ: nổ do những nguyên nhân sau thì Người được bảo hiểm sẽ được bồi thường.

+ Nổ nồi hơi phục vụ sinh hoạt như: nồi áp suất,…

+ Nổ hơi đốt phục vụ sinh hoạt, thắp sáng hoặc sưởi ấm trong một ngôi nhà (không phải nhà xưởng) làm các công việc sử dụng hơi đốt, ví dụ như: Nổ khí gas,…

+ Bất kỳ thiệt hại nào do nổ gây ra cháy.

  • Các rủi ro đặc biệt

Bên cạnh các rủi ro chính là cháy, sét và nổ, còn có các rủi ro đặc biệt có thể được bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm yêu cầu và đồng ý nộp phí bảo hiểm tăng lên.Các rủi ro đặc biệt bao gồm: Nổi loạn, đình công, bạo loạn dân sự, động đất, hệ thống chữa cháy rò rỉ nước, giông bão, máy bay và các phương tiện hàng không khác rơi vào,…

b. Rủi ro loại trừ

Mặc dù loại bảo hiểm này có bao gồm cả một số rủi ro đặc biệt, tuy nhiên cũng như các loại bảo hiểm khác, bảo hiểmCháy và các RRĐBcũng có những loại rủi ro không thể bảo hiểm được.Đó là những rủi ro sau:

  • Tổn thất do hành động cố ý hay đồng lõa của người được bảo hiểm gây ra.
  • Những tổn thất về:

+Hàng hóa nhận uỷ thác hay ký gửi trừ khi những hàng hóa đó được xác nhận trong Giấy chứng nhận bảo hiểm là được bảo hiểm và Người được bảo hiểm trả thêm phí bảo hiểm theo tỷ lệ phí quy định.

+Tiền bạc, kim loại quý, đá quý, chứng khoản, thư bảo lãnh, tem phiếu, tài liệu, bản thảo, sổ sách kinh doanh, tài liệu lưu trữ trong máy tính điện tử, bản mẫu, văn bằng, khuôn mẫu, bản vẽ, tài liệu thiết kế, trừ khi những hạng mục này được xác nhận trong giấy chứng nhận là được bảo hiểm.

+ Chất nổ nhưng không bao gồm nhiên liệu, xăng, dầu.

+ Người, động vật và thực vật sống.

+Những tài sản mà vào thời điểm xảy ra tổn thất được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hàng hải hoặc lẽ ra được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hàng hải, trừ phần thiệt hại vượt quá số tiền được bồi thường theo đơn bảo hiểm hàng hải hoặc lẽ ra được bồi thường theo đơn bảo hiểm hàng hải và dù có hay không có bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt.

+ Tài sản bị cướp hay bị mất cắp.

+Những thiệt hại mang tính chất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào trừ thiệt hại về tiền thuê nhà nếu tiền thuê nhà được xác nhận trong Giấy chứng nhận bảo hiểm là được bảo hiểm.

+Những thiệt hại gây ra cho bên thứ ba.

+Những thiệt hại trong phạm vi mức miễn thường.

  • Bất kỳ tổn thất nào (dù là tổn thất trực tiếp hay chi phí có liên quan hay tổn thất có tính chất hậu quả) trực tiếp hay gián tiếp mà nguyên nhân gây ra có liên quan đến:

+Phóng xạ ion hóa hay nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hay từ chất thải hạt nhân do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân.

+Các thuộc tính phóng xạ, độc, nổ, hoặc các thuộc tính nguy hiểm khác của thiết bị nổ hạt nhân hay các bộ phận của thiết bị đó.