Hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm xã hội

        Từ khi BHXH Việt Nam được thành lập, có nhiều văn bản quy định nội dung thu chi BHXH như: Nghị định 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ BHXH; Nghị định số 45/CP quy định về BHXH đối với quân sự (quân đội, công an).

Trong 2 nghị định của Chính phủ có quy định về hình thành quỹ BHXH trên cơ sở thu BHXH bao gồm người sử dụng lao động đóng 15% quỹ tiền lương và người lao động đóng 5% tiền lương hàng tháng. Quỹ này được sử dụng để chi cho các chế độ BHXH. Quỹ BHXH được bảo tồn, tăng trưởng và được Nhà nước bảo hộ.

        Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của chính phủ; Quyết định 37/2001/QĐ-TTg ngày 21/03/2001 của Thủ tướng chính phủ; Nghị định 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính Phủ và gần đây nhất là Luật BHXH 71/2006/QH11. Nội dung thu, chi của quỹ theo Luật BHXH được quy định.

Các khoản chi từ quỹ: Quỹ BHXH dùng cho các khoản chi sau: Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động gồm: ốm đau, thai sản, nghĩ dưỡng sức phục hồi sức khỏe, TNLĐ-BNN, hưu trí và tử tuất; Đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng lương hưu hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; Chi phí quản lý cho hoạt động của hệ thống BHXH từ Trung ương xuống địa phương, gồm chi cho hoạt động thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; Chi khen thưởng; Chi đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ và chi khác theo quy định.

 

http://www.vieclambank.com/thao-luan/chi-tiet/hieu-ve-ky-su-cau-noi-bridge-system-engineer-brse-communicator-166.html Chuyên cung cấp thông tin Tuyen dung Bridge System Engineer với hàng ngàn đầu việc hấp dẫn.