MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI

1.Thứ nhất là về Luật BHXH Luật bảo hiểm xã hội phải quy định rõ phạm vi đối tượng tham gia, đối tượng hưởng, các chế độ trong BHXH… Nhằm hoàn thiện nhất về BHXH, đặc biệt phải quy định rõ xử phạt những trường hợp cố tình trốn đóng, nợ đọng BHXH nhằm chiếm dụng tỉ lệ phần trăm lương đã trích của người lao động. Luật BHXH phải làm sáng rõ những vấn đề mà hiện nay còn vướng mắc. Phải tổng hợp các ý kiến của đông đảo người lao động, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động.

2. Thứ hai là công tác quảng cáo tuyên truyền Để mọi người dân đều hiểu về BHXH cần có sự tuyên truyền, mà nhất là hiện nay nước ta đang tiến tới BHXH tự nguyện vì vậy vấn đề này đang thực sự cần thiết. Hiện nay cơ quan BHXH Việt Nam có hẳn một phòng ban tuyên truyền, nhưng đứng trên phương diện là một người lao động bình thường thì hầu như chẳng mấy ai biết về BHXH là gì. Không hiểu ban tuyên truyền này tuyên truyền ở những đâu, phải chăng là tuyên truyền ở các đơn vị cần phải thu BHXH, nhưng mà thực tế vẫn tồn tại là vấn đề trốn và nợ đọng BHXH vẫn còn phổ biến. Cũng không thể trách bộ phận nào vì công việc tuyên truyền không phải là dễ và nhiều kinh phí, nhiều khi công tác tuyên truyền trở lên xơ cứng hệu quả không cao. Vậy làm thế nào để BHXH thực sự đến được với người dân. Có rất nhiều biện pháp để tuyên truyền, quảng cáo nhưng phải chọn phương tiện nào thích hợp nhất, được đông đảo nhân dân quan tâm nhất. BHXH Việt Nam luôn nhận được sự giúp đỡ cộng tác của cơ quan báo chí các bộ ngành ở Trung ương và địa phương, đó là sự thuận lợi cho việc tuyên truyền BHXH. Nhiều hình thức tuyên truyền phong phú đã được áp dụng thông qua báo hình, báo viết, báo nói và tổ chức những cuộc thi tìm hiểu về chính sách chế độ của BHXH.

3.Thứ ba là vai trò của Tổ chức công đoàn Luật Công đoàn ngày 30 tháng 6 năm 1990 đã được hội quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 khoá VII quy định: “ Công đoàn tham gia xây dựng các chính sách xã hội và tham gia với cơ quan Nhà nước quản lý BHXH theo quy định của pháp luật ”. Tại điều 9 chỉ rõ: “ Trong phạm vi chức năng của mình, công đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hợp đồng lao động, tuyển dụng, cho thôi việc, tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, BHXH và các chính sách có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động”.

4. Thứ tư là bộ máy thực hiện các chính sách BHXH Nhưng qua thực trạng ở trên, cơ quan quản lý phải có biện pháp tích cực hơn. Để tăng thu BHXH, cơ quan BHXH phải tăng cường rà soát các doanh nghiệp ở địa bàn. Giám sát chặt chẽ vấn đề tham gia BHXH của các doanh nghiệp tránh tình trạng trốn nợ BHXH. Cần sự kiểm tra giám sát chặt chẽ và có sự xử phạt đối với những cán bộ thiếu trách nhiệm với công việc, thực hiện sai nguyên tắc mà cơ quan BHXH đề ra. Cần có sự phân cấp tổ chức quản lý thu BHXH cho phù hợp. Còn với những cán bộ cấp cơ sở phải thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện, tuyên truyền về BHXH với các cơ sở tham gia BHXH đặc biệt là các danh nghiệp ngoài quốc doanh